Hållbarhetsarbete

Vårt ansvar ligger i att bidra till en hållbar utveckling för naturen, människan och samhället

Bygger för framtiden

Förutom våra värderingar där engagemang, trygghet och kunskap utgör grunden, formas vårt hållbarhetsarbete utifrån FN:s sjutton globala mål vilka innefattar ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Att värdera den mänskliga aspekten högt handlar inte enbart om att se till människans behov utan även samhällets och naturens. Ett modernt byggföretag kännetecknas av att tänka långsiktigt utifrån ett starkt kundfokus, miljötänk och sina medarbetare samt att utmana sig själva att prova nya vägar. På SJB känner vi oss stolta att kunna definieras efter denna beskrivning.

Vi tror att ekonomisk hållbarhet blir ett resultat av att arbeta med ekologisk och social hållbarhet. Hos oss utgår vi därför från natur, människa och samhälle där de tre komponenterna tillsammans ligger till grund för en hållbar och lönsam tillväxt.

NATUR

Vi arbetar aktivt för att maximera positiv, och minimera negativ påverkan längs hela värdekedjan.

SJB´s grundläggande inställning är att hushålla med naturresurser och begränsa negativ miljöpåverkan. För att vara med och bidra till en långsiktig hållbar framtid har vi skrivit under Byggföretagens "Färdplan för fossilfri konkurrenskraft inom bygg- och anläggningssektorn". Genom att följa färdplanen arbetar vi för att nå målet om en klimatneutral värdekedja i bygg- och anläggningssektorn till 2045. Vi strävar efter att göra ett så litet klimatavtryck som möjligt genom att aktivt välja material och produkter med liten miljö- och klimatpåverkan samt ställa krav på våra underleverantörer. För att välja hållbara produkter använder vi oss av Byggvarubedömningen och BASTA-registret. För oss handlar hållbart byggande om materialval enda ner på skruvnivå. Vi arbetar med att ställa om till en fossilfri fordon- och maskinpark. Våra uppsatta miljömål innefattar även att vi skall minska vårt avfall, vilket vi gör genom att arbeta utifrån avfallstrappan. Vi följer upp och försöker aktivt hitta bra metoder för att hålla hög sorteringsgrad som ökar möjligheten för återbruk och ett cirkulärt byggande.

Vårt ansvar ligger i att ha ett cirkulärt byggande

Människa


Ett familjärt byggföretag

På SJB erbjuder vi engagerande arbetsplatser där säkerhet, mångfald och mänskliga rättigheter är en självklarhet. Vi är en familj - vi behandlar varandra likvärdigt med stark laganda, respekterar och förlitar oss på varandra. Vi arbetar för att skapa arbetsglädje och en god arbetsmiljö samt bidrar med synpunkter för att ständigt vårda och förbättra arbetsklimatet. Vårt arbetsmiljöarbete omfattar hela verksamheten och medarbetarnas totala arbetssituation för att skapa en stimulerande, trygg och utvecklande arbetsplats.

Vår ambition är att alla på företaget skall utvecklas och vilja sträva framåt. Vi värderar kunskap högt och som företag vill vi ständigt höja vår kompetens och utvecklas. Utifrån medarbetarsamtalen får vi en plattform för vilka utbildningar som kan behövas för att stärka medarbetarnas kompetens.

Vi arbetar för en sund och säker bransch genom att minimera risker för arbetsskador, olycksfall och tillbud på våra arbetsplatser. Genom våra högt uppsatta arbetsmiljömål, där vi bland annat för statistik och följer upp tillbud och olycksfall skapar vi ständigt bättre arbetssätt och rutiner. Samtliga i SJB-familjen har företagshälsovård, friskvårdsbidrag och personliga sjukvårdsförsäkringar. Vi är stolta över att våra medarbetarenkäter visar hög trivsel. Tillsammans utgör vi ett tryggt och ansvarsfullt byggföretag för våra kunder som ständigt utmanar oss själva att bli bättre.

Samhälle

VI ÄR MED OCH BYGGER ETT HÅLLBART SVERIGE

På SJB känner vi ett stort samhällsansvar och vill vara en trygg partner som visar engagemang i såväl kunder, medarbetare och samarbetspartners. För oss betyder detta att vi engagerar oss på en rad olika sätt. Vi vill vara en samarbetspartner som är med och främjar miljön, närings- och föreningslivet där vi verkar och som arbetar för att skapa mångfald. Genom att ställning och gå med i kraftsamlingen "Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om" är vi med och framtidssäkrar ett hållbart samhälle.

SAMHÄLLSANSVAR MED HJÄRTA FÖR DE UNGA

Vi på SJB medverkar aktivt till en positiv utveckling som gynnar samhället och nästa generation. Sponsring är därför en viktig del av vårt sociala ansvar och hållbarhetsarbete. SJB brinner lite extra för lokala- och ungdomsföreningar vilket därför utgör en stor bidragande faktor till val av sponsoravtal.

Medlem i Byggföretagen

Vi är medlemmar i bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen och är stolta över att vi aktivt, genom olika forum, deltar i Byggföretagens arbete för en sund och säker bransch. Genom att vi också är diplomerade enligt POVEL, som bl.a. baseras på ISO 9001, ISO 14001 och AFS 2001:1, är vi med och bygger ett hållbart Sverige.

CSR Västsverige

SJB är medlem i CSR Västsverige, Sveriges största sektoröverskridande hållbarhetsnätverk. Nätverket är till för näringsliv, offentlig sektor, idéburna organisationer och ekonomi. De ger ett mångsidigt stöd till organisationer genom att bland annat erbjuda kunskap och inspiration för att deras medlemmar skall kunna utveckla ett långsiktigt hållbarhetsarbete.

HÅLLBARHET ÄR GRUNDEN TILL LÖNSAM TILLVÄXT

SAMTIDIGT SOM SJB’S HÅLLBARHETSARBETE BIDRAR TILL NATURENS, MÄNNISKANS och samhällets VÄRDE ÄR DET OCKSÅ EKONOMISKT GYNNSAMT.

Att arbeta hållbart och bedriva en ansvarsfull verksamhet innebär att varje affär skall vara säker och lönsam för samtliga inblandade. Vi gör affärer och vårdar våra kunder på ett ansvarsfullt och ärligt sätt genom öppna dialoger och en tät kommunikation. Vi är professionella, respekterar och håller avtal, följer bestämmelser och står bakom vårt arbete. Under och efter utfört arbete vill vi att kunden känner sig trygg och kan rekommendera oss som ett kompetent och ansvarsfullt byggföretag.